Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/19628
Título: Semiotikaj konsideroj pri “Zozo”, la dek sepa regulo de la fundamento, metalingva fabelo de Louis Beaucaire
Autor(es): OLIVEIRA JÚNIOR, José Leite
Palavras-chave: Semiotiko
Diskursiva Analizo
Esperanta Literaturo
Fabelo
Data do documento: 2013
Editor: Scienca Revuo
Citação: OLIVEIRA JÚNIOR, J. L. (2013)
Resumo: Analizo de la rakontoZozo, la dek-sepa regulo de la Fundamentode Louis Beaucairelaŭ la semiotika metodo de Algirdas Julius Greimas. En la fundamenta semantiko larakonto strukturiĝas sur la dikotnomio naturo/kulturo. La rakonta fundamenta nivelomontras, ke la kulturo estas pozitiva kaj la naturo estas negativa. Je la diskursiva nivelo,sub la metalingva figurativigo, la plej signifaj temoj estas la jenaj: metalingva, movada,genra, onomastika, biblia. Kontraste al la moderna emo al metalingvo konserviĝastradiciema fono, inkluzive vireca. Tamen tiaj reakciaĵoj povas reprezenti ironian kajŝercan rimedon por malkaŝi la tradiciemon kadre de Esperanto-movado.
Descrição: OLIVEIRA JÚNIOR, José Leite. Semiotikaj konsideroj pri Zozo, la dek sepa regulo de la fundamento, metalingva fabelo de Louis Beaucaire. Scienca Revuo, Nieuwe Binnenweg, v. 63, n. O.229, p. 53-60, 2013.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/19628
ISSN: 0048-9557
Aparece nas coleções:DLIT - Artigos publicados em revistas científicas

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
2013_art_jloliveirajunior.pdf257,88 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.